A. Inleiding
Geachte cliënt,

1. De overheid verwacht van alle verzekeringadviseurs dat zij een goede voorlichting geven op het gebied van financiële dienstverlening. De Wet Financieel Toezicht, welke is ingetreden op 1 januari 2007, eist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst goed geïnformeerd worden over onder andere de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener u biedt. In deze brochure vindt u nadere informatie over de diensten die wij u graag willen en kunnen geven.
2. Wij, Area Assurantiën, trachten dan ook in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wet Financiële Toezicht.
3. Volledigheidshalve kunt u de volledige tekst van de Wet Financiële Toezicht vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM); www.afm.nl

B. Over Ons
1. Wij geven zo goed mogelijk advies op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij maken samen met u een inventarisatie van de risico’s waar u mee te maken hebt. Daarna gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij wordt u geadviseerd welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders met wie u financiële producten, zoals bijvoorbeeld verzekeringen en hypotheken, heeft gesloten.
2. Area Assurantiën is eind 2010 opgericht en is een jong en dynamisch bedrijf welke voornamelijk actief is in Noord-Holland. De communicatie wordt gevoerd in de Nederlandse dan wel de Turkse taal en kan op één van de volgende manieren geschieden:
* Schriftelijk
* Per e-mail
* Telefonisch
* Persoonlijke gesprekken
3. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn ingeschreven in het Wft-register onder nummer 12020596. Deze registratie is wettelijk verplicht.                  Het Wft-register kunt u raadplegen op de website van de AFM; www.afm.nl of bij de AFM, t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting, postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

C. De aard van onze financiële dienstverlening
Wij kunnen u adviseren en bemiddelen op het gebied van:

1. Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, u bagage tijdens uw vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering, brandverzekeringen etc.
2. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
3. Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekeringen, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.
4. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
5. Consumptief Kredieten. Een consumptief krediet is een lening, die u wilt gebruiken voor een vakantie, een auto, een wasmachine etc. In feite allemaal zaken, die u nodig hebt, maar die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben.

Wij beschikken, uit hoofde van ons werk, over uw gegevens als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

D. Wat verwachten wij van u
1. Wat voor ons uitermate belangrijk is, is dat u in elk geval de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Indien u onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en indien dit achteraf blijkt, dan is de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd bij schade deze niet of niet geheel  te vergoeden.
2. Indien u elders verzekeringen heeft lopen, dan is dat voor ons uitermate belangrijk dat wij hier weet over hebben. Deze informatie hebben wij nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning dan wel een adreswijziging, wijziging van beroep, relevante wijziging van inkomsten, aanschaf van kostbare zaken (als zaak wordt aangemerkt alle voor de menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten art. 3:2 BW), aan- en verbouw van uw woning en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
3. Wij onderhouden alle contacten met de aanbieders voor u. Indien u zelf in contact wilt komen met de aanbieders, dan kan dat. Wij zullen de aanbieders dan berichten dat u zelf in contact wilt komen met de aanbieders. Graag willen wij op de hoogte gesteld worden van eventuele rechtstreekse communicatie tussen u en de aanbieder.
4. Wij verzoeken u vriendelijk doch met klem de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en alle onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.E . Hoe zijn wij te bereiken
1. Goede bereikbaarheid is voor ons belangrijk. Wij willen altijd goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende manieren met ons in contact komen:
2. Area Assurantiën, Poelenburg 54 B, 1504 NB Zaandam, tel: 075-6140666, fax: 075-6149968, website: www.areaassurantien.nl of e-mail: info@areaassurantien.nl
3. Op werkdagen zijn wij geopend van 09:00 tot 18:00 uur. Indien u buiten kantooruren een afspraak wilt, dan kan dat telefonisch verzocht worden.
4. Bij spoedgevallen, zoals overlijden , ongeval of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 06-14 672797, de heer R. Yilmaz

F. De premie
De premie kunt u op verschillende manieren betalen. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

1. Incasso door de verzekeraar. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
3. U kunt u premie ook overmaken met behulp van een acceptgiro.
4. Mocht u vragen hebben over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
5. Als u voor gespreide premiebetalingen kiest, dan moet u daar in sommige gevallen een opslag voor betalen.
6. Het tijdig betalen van de premies is voor de aanbieders zeer belangrijk. Indien u onverhoopt niet voldoet aan deze eis, dan kan de verzekeringsmaatschappij  in bepaalde omstandigheden bij schade deze weigeren te vergoeden. De verschuldigde premie kan dan alsnog via gerechtelijke procedures van uw gevorderd worden. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, kunnen dan voor uw rekening komen.
7. Ons advies: betaal op tijd, en voorkom de nadelige gevolgen daarvan. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
8. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.


G. Onze positie ten opzichte van aanbieders

1. Wij zijn  ongebonden bemiddelaars die op basis van objectieve analyse werken.
2. Wij vergelijken de producten van een groot aantal aanbieders. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van daarvoor geschikte software en  extranetten van onze service Providers.
3. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke verzekeraars en/of financiële instellingen wij samenwerken.

H. Hoe worden wij beloond?
1. Wij krijgen een beloning op basis van provisie. Dat houdt in dat wij van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.
2. Beloning op basis van declaratie. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
4. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

I. Algemene zorg- en informatieplicht ten aanzien van belangenconflicten
1. Wij zetten ons op een eerlijke, billijke en professionele wijze in voor uw belangen.
2. Wij zorgen ervoor dat u op billijke wijze wordt behandeld indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt.
3. Indien een belangenconflict zich voordoet of dreigt voor te doen, zijn wij verplicht u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij zaken met u gaan doen.

J. Onze kwaliteit
1. De ons toegekende vergunning door Autoriteit Financiële Markten is van toepassing op de volgende gebieden:
* Hypothecair krediet
* Consumptief krediet
* Schadeverzekeringen
* Levensverzekeringen
* Spaar- en betaalrekeningen
* Elektronisch geld
2. Wij zijn uiteraard in het bezit van relevante diploma’s en certificaten. Wij houden onze kennis op peil door middel van Permanente Educatie.
3. Wij zijn in het bezit van beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Dit geeft voor u extra zekerheid.

K. Beëindiging relatie
1.  U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringmaatschappij verzoeken de lopende verzekering over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.